Skip to main content

Full text of "Nederland Shelter City Mensenrechtenverdedigers"

See other formats


AANTEKENEN H.G.M.Th. DERKS NOTARIS 

Keizer Ottostraal 4, Budel 
Postbus 2005, 6020 AA Budel 
Telefoon 04958-93232 
Telefax 04958-91931 budel, 27 januari 1997 
Postbank 
Rabobank Budel 
ABNIAMRO Budel 
Capucijnerplein 
Marktstraat 
Rabobank Soerendonk 
Rabobank Maarheeze 
ING Bank Weert 1.10.40 98 
10.96.03.848 48.34.73.332 
52.87.15.631 
14 79.01.693 
13.07.02.900 
68.30.63.065 De gemeente Mierlo t.a.v. Mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts , burgemeester Postbus 190 
5730 AD Mierlo Edelachtbare Vrouwe, 

Deze brief schrijf ik U op uitdrukkelijk verzoek van de Heer J.P. van den Wittenboer, 
op wiens uitdrukkelijke verzoek ik U deze brief aangetekend toezend. 

De Heer J.P. van den Wittenboer is zonder officiële woon- of verblijfplaats. Hij stond 
ingeschreven in het Centraal Persoonsregister (dat in Den Haag werd gehouden), totdat 
dat register werd opgeheven. Zijn paspoort, nummer W000711, is afgegeven in de gemeente 
Den Haag, maar op de plaats waar de woonplaats ingevuld dient de worden, staan slechts 
streepjes. 

De Heer Van den Wittenboer is de voorzitter (en waarschijnlijk het enige bestuurslid) 
van de Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (in het Engels: de Intermediairy Foundation of the Universal Declaration of 
Human Rights) . Dit voorzitterschap is een (vermoedelijk) onbezoldigde bezigheid. 

Deze stichting (K.v.K. Eindhoven, nummer S92925) is een eigen stichting van de Heer 
Van den Wittenboer en met deze stichting strijdt hij tegen misstanden. 

Daarnaast is de Heer Van den Wittenboer de eigenaar van het bedrijfje Audio Rarities 
(handelsregister K.v.K. Eindhoven, nummer 17090220). Dat bedrijfje probeert bekend- 
heid te geven aan een compact disc getiteld "Hitler's Inferno" om de wereld te 
waarschuwen. Voor zover mij bekend is dat bedrijfje momenteel niet winstgevend. Audio 
Rarities hanteert het adres Kastanje 13 te Mierlo, het woonadres van de moeder van 
de Heer Van den Wittenboer, als firma-adres. 

De Heer Van den Wittenboer kwam vandaag op mijn kantoor en hij had een grote envelop 
bij zich. Die envelop was een aangetekend poststuk van de politie Brabant Zuid-Oost, 
afdeling Geldrop-Nuenen-Mierlo , had het P.T.T. -registratienummer Gdp (=Geldrop) 689 
en betrof een retourzending. 

In deze zending zaten onder andere de bijgaande kopie-brieven van de gemeente Den 
Haag, een van 13 september 1995, een van 28 september 1995 en een van 9 oktober 
1995, betreffende sociale rechten en een aanvraag van een bijstandsuitkering. 

In een begeleidend briefje verwees de politie de Heer Van den Wittenboer naar 
een notaris ( voor zaken als depot ) . 

De Heer Van den Wittenboer heeft zich vooral geërgerd aan de brief van de gemeente 
Den Haag aan hem van 28 september 1995, waarin hij wordt verwezen naar het Leger des 
Heils! De ergernis betrof vooral het feit dat een gemeente in kwesties van mensen- 
rechten niet naar instellingen als het Leger des Heils mag doorverwijzen of afschui- 
ven. Daar zijn die instellingen niet voor. De Heer J.P. (Joannes Petrus) van den Wittenboer, geboren te Mierlo op 14 mei 1955, 
is ook bij U bekend. 

Aan U als Burgemeester van Mierlo heelt de Heer van den Wittenboer de volgende 
vragen . 

1. Of de handelwijze van de gemeente Den Haag overeenkomstig de Nederlandse wet is. 

2. Of U achter de standpunten en de handelwijze van de gemeente Den Haag staat. 

3. Of 3at ü een andere visie hebt. 

Voor de duidelijkheid meld ik U dat de Heer Van den Wittenboer in het verleden al 
eens via de huisarts dokter Verhelst bij de gemeente Mierlo een uitkering heeft 
aangevraagd voor zijn moeder. 

De Heer Van den Wittenboer ontvangt gaarne van U binnen tien dagen antwoord. Zijn 
postadres is: Postbus 324, 5660 AH Geldrop. 

Wilt U een kopie van Uw antwoord aan mij toezenden? 

Voor de goede orde herhaal ik dat ik deze brief aan U en de bijlagen daarbij aan U 
toezend op uitdrukkelijk verzoek van de Heer J.P. van den Wittenboer. 

Ik neem in deze kwestie geen standpunt in en speel daarin ook geen bemiddelende 
rol. Hoogachtend, P.S. Een kopie van deze brief zend ik ter kennisneming naar de Heer J.P. van den 
Wittenboer. Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 80 000, 2508 GA Den Haag Uw brief van 5 september 1995 

Uw kenmerk De heer J.P. van den Wittenboer 
Voorzitter Intermediary Foundation of the 
Universal Declaration of Human Rights 
Postbus 324 
5660 AH GELDROP Ons kenmerk (070) 353 2650 

Aantal bijlagen Doorkiesnummer Datum 13 september 1995 Onderwerp 

sociale rechten Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw bovenvermelde, aan de burgemeester 
gerichte, brief. Aangezien dit onderwerp onder de verantwoordelijkheid van de 
wethouder van Onderwijs, Sociale zaken. Werkgelegenheidsprojecten en Integratie- 
en Emancipatiebeleid valt, heb ik, namens de burgemeester, uw brief ter 
afdoening naar deze wethouder doorgezonden. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de wethouder, 
telefoon (070) 353 2650. 

But ëcretaris, 
W.L. Donkers Postadres: Postbus 80 000. 2508 GA Den Haag 
Bezoekadres: Burgemeester De Monchyplein 14, Den Haag Telefoon 070 - 353 20 00 
Fax 070 - 361 48 62 Wethouder van Onderwijs, Sociale Zaken, 
Werkgelegenheidsprojecten en Integratie- 
en Emancipatiebeleid Anke van Kampen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 80 000, 2508 GA Den Haag De heer J.P. van den Wittenboer 
Postbus 324 
5660 AH GELDROP Onderwerp 

beantwoording van brief d.d. 5-9-1995 Uw brief van 

5 september 1995 

Uw kenmerk 

95123 
Ons kenmerk 
SZW95123 

Doorkiesnummer 

(070) 3537409 

Aantal bijlagen 

1 

Datum 

28 september 1995 Geachte heer van den Wittenboer, 

Met belangstelling heb ik uw brief d.d. 5 september jl. en de bijgevoegde 
stukken kunnen lezen. 

U vermeldt in uw schrijven in Den Haag ingeschreven te staan. Ik ben zo vrij 
geweest dat na te gaan. Het hebben van een woon- of verblijfplaats is namelijk 
van groot belang in het kader van de Algemene Bijstandswet. Deze wet, op grond 
waarvan in beginsel financiële steun geboden kan worden aan mensen die zelf niet 
over een minimum inkomen beschikken, geeft aan, dat de gemeente waar iemand zich 
bevindt bijstand aan die persoon kan verlenen. 

Een en ander betekent, dat u feitelijk zou moeten wonen in de gemeente Den Haag 
en in de haagse Gemeentelijk Basisadministratie opgenomen zou moeten zijn om 
hier een bijstandsaanvraag te kunnen indienen. Uit onderzoek is mij gebleken, 
dat u hier niet (meer) woonachtig bent. Dit leidt ertoe, dat u van de gemeente 
Den Haag geen financiële bijstand kunt krijgen. Ik raad u daarom aan om u zo 
spoedig mogelijk te wenden tot de gemeente waar u daadwerkelijk woont. 

Mocht u echter in Den Haag een zwervend bestaan leiden, dan kunt u zich wellicht 
het beste wenden tot de Kessler Stichting, de La Reyweg 522 of het Leger des 
Heils, Nieboerweg 125, alhier. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om via 
deze instanties een beroep op de Algemene Bijstandswet te doen. 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik, De wethouder van Onderwijs, 

Sociale ^aken, Werkgelegenheidsprojecten en 
Int@grat/i.e- en Emancipatiebeleid, yUA 

ANKE VAN <IPEN afdruk aan 

- lx directie SZW 

- lx dhr.J. Jansen BSD/BO/BGS Bezoekadres: Burgemeester De Monchyplein 14, Den Haag 

Bereikbaar per openbaar vervoer: met buslijn 13; 

vanaf Station HS - met buslijn 5: vanaf Station CS - met buslijn 22 Telefoon 070-353 26 51 
Fax 070 - 363 82 27 Dienst Sociale Zaken en 
We rkge legenhei dspro jecre n («cinccnic Den I I.mtr Retouradres Postbus 126>P. 2500 DK Den l«a.ijj Uw brief van De heer J.P.van den Witteboer 
Interrnediary Foundation of the 
üniversal Declaration of Human Rights 
Postbus 324 
5660 AH GELDROP Ons kenmerk Uw kenmerk 21 september 1995 WK71/TEAM 3D Aantal bijlagen Datum 9 oktober 1995 Onderwerp Bijstandsbesluit Zelfstandigen Geachte heer van den Witteboer, 

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat uw brief van 7 september jongstle- 
den niet bij de afd. zelfstandigen is aangekomen. 

Een kopie van bovengenoemde brief hebben wij bij de door u aangeleverde 
correspondentie wel aangetroffen. 

Uit uw verzoek d.d.21 september blijkt ons dat u een beroep op het bijstands- 
besluit zelfstandigen wenst te doen. 

Tevens blijkt uit de door u aangeieverde correspondentie dat u voorzitter 
bent van de stichting Interrnediary Foundation of the Üniversal Declaration og 
Human Rights. 

Het Bijstandsbesluit Zelfstandigen sluit stichtingen echter van de mogelijk- 
heid tot bijstandsverlening uit, waardoor bijstandsverlennig op basis van deze 
regeling in uw situatie niet tot de mogelijkheden behoort. Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
1 _ . / -J /_/>'. , 

Inlichtingen bij Wijkkantoor / afdeling 
afdeJing Zelfstandigen 
Oude Haagweg 589° 2552 GJ Den Haag Telefoon 070 - 3230050 
Fax 070 - 3234992 Den Haag Shelter City 

Initiatiefvoorstel GroenLinks en D66 
GROENLINKS 

ZIN IN DE TOEKOMST 


Den Haag februari 2011 
Samenvatting In verschillende landen ter wereld worden de mensenrechten op grove wijze geschonden. Gelukkig 
laten mensenrechtenverdedigers ter plekke zich de mond niet snoeren. Zij durven kritisch te zijn naar 
hun eigen overheid en proberen politieke en burgerlijke rechten te bevorderen en te beschermen. In 
een aantal gevallen gaat dit ten koste van hun eigen veiligheid: zo worden sommige 
mensenrechtenverdedigers bedreigd om hun werk op die manier te belemmeren. Deze mensen 
kunnen enorm geholpen zijn met een korte verblijfsperiode buiten hun eigen land. Daardoor kan de 
dreigende situatie worden doorbroken, kan een veilige terugkeer worden geregeld en kunnen ze 
vervolgens doorgaan met hun belangrijke werk. 

In Europees verband is het idee ontwikkeld om internationale mensenrechtenverdedigers op te 
vangen in een aantal Europese steden: de zogenaamde Shelter Cities. GroenLinks en D66 stellen voor 
om van Den Haag zo'n Shelter City te maken. In 'Den Haag Shelter City' kunnen internationale 
mensenrechtenverdedigers door middel van een noodvisum op adem komen en na een periode van 
drie tot zes maanden weer terugkeren naar het land van herkomst. Het op deze manier organiseren 
van tijdelijke opvang, is een laatste redmiddel wanneer opvang in de regio niet mogelijk blijkt en de 
veiligheid van de mensenrechtenverdediger in kwestie daar niet te garanderen is. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat mensenrechtenverdedigers hun werk voort kunnen zetten, ook als dat 
tijdelijk op afstand is. Den Haag zou haar naam als internationale stad van Vrede en Recht eer aan 
doen door zich als eerste Europese stad op te werpen als Shelter City. - 2 - 1. De rol van Europa en Nederland ten aanzien van mensenrechtenverdedigers 

Hoewel internationaal recht niet verplicht tot de bescherming van mensenrechtenverdedigers wordt 
daar door middel van internationale en Europese richtsnoeren wel toe opgeroepen. 

Nederland heeft zich in de internationale arena tot nog toe altijd hard gemaakt voor bevordering van 
de internationale rechtsorde en mensenrechten. Als ondertekenaar van VN-verklaring 53/144 is 
Nederland gecommitteerd aan het bevorderen van de bescherming en de totstandkoming van 
mensenrechten op nationaal en internationaal niveau en aan de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers. 

Voortbouwend op deze VN-verklaringen heeft de Raad van de Europese Unie in 2004 de EU- 
richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers aangenomen, met als doel mensenrechtenverdedigers 
te ondersteunen in hun werk. In de EU-richtsnoeren wordt opgeroepen mensenrechtenverdedigers 
te beschermen door hen te "voorzien in snelle maatregelen om mensenrechtenverdedigers die in 
derde landen in gevaar verkeren, te helpen en te beschermen door wanneer dit wenselijk lijkt een 
spoedvisum af te geven en hun voorlopige opvang in de EU-lidstaten te bevorderen". Het rapport 
van de subcommissie mensenrechten van het Europese Parlement over het EU-beleid ten aanzien 
van mensenrechtenverdedigers "benadrukt de noodzaak deze noodvisa gepaard te laten gaan met 
tijdelijke bescherming en onderdak in Europa voor mensenrechtenverdedigers" en verzoekt de 
"Hoge Vertegenwoordiger derhalve ... om het Europese Parlement een handboek voor te leggen over 
het opzetten van een 'Shelter City' evenals een kadervoorstel voor het ondersteunen van 
samenwerkingsverbanden tussen dergelijke steden". De doelstelling van dit 'Shelter City Initiative' is 
om op gecoördineerde wijze mensenrechtenverdedigers in nood tijdelijk onderdak te bieden in een 
netwerk van Europese steden. 

De mogelijkheid om mensenrechtenverdedigers tijdelijk op te vangen in 'Den Haag Shelter City' is in 
overeenstemming met het huidige Nederlandse buitenlandbeleid. In april 2010 stelde Kamerlid 
Pechtold (D66) voor om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vestiging van een Shelter City in 
Nederland. De minister reageerde daar positief op: "Het ligt echter in de rede dat een volgende stap 
identificatie van een Nederlandse stad zal zijn die bereid is op te treden als gastheer voor 
mensenrechtenverdedigers die in Nederland respijt zullen krijgen." 

Daaropvolgend werden eind april in de gemeenteraad van Den Haag vragen gesteld door Groenünks 
en D66 over de aanmelding van de gemeente Den Haag voor het Shelter City Initiative. In mei 2010 
werden deze vragen door het college beantwoord: "Wij delen uw mening, de rol van Den Haag als 
stad van vrede en recht zou hiermee een verdieping ondergaan. [...] Gezien de status van het 
initiatief - nog te vroeg om hierover een beslissing te nemen." 

In december 2010 werd tijdens de begrotingsbehandeling positief gereageerd door Minister 
Rosenthal op een breed gedragen motie waarin de Minister gevraagd werd aan te sluiten bij het 
Europese 'Shelter City Initiative' en de bijbehorende procedures voor noodvisa in te voeren. Deze 
motie werd ingediend door El Fassed (GroenLinks) en ondersteund door Pechtold (D66), Voordewind 
(CU), Van Bommel (SP), Timmermans (PvdA) en Thieme (PvdD) (zie bijlage 1). De minister beloofde 
de Kamer binnen korte tijd een brief te sturen waar dieper wordt ingegaan op het regelen van 
noodvisa voor mensenrechtenverdedigers die middels het Shelter City Initiative naar Nederland 
komen. 

In december 2010 was tevens een groot aantal mensenrechtenverdedigers vanuit alle hoeken van de 
wereld te gast op een internationale conferentie in Den Haag, georganiseerd door de organisatie 
Justitia et Pax. Zij deden in hun slotverklaring een oproep aan de gemeente om van Den Haag de 
eerste Europese 'Shelter City' te maken (zie bijlage 2). - 3 - 2. Wat is 'Den Haag Shelter City'? 'Den Haag Shelter City' biedt een veilige leef- en werkomgeving voor internationale 
mensenrechtenverdedigers gedurende drie tot zes maanden. Mensenrechtenverdedigers kunnen 
met een noodvisum op adem komen in Nederland en daarna weer terugkeren naar het land van 
herkomst. Het initiatief is een laatste redmiddel als opvang in de regio niet mogelijk blijkt en de 
veiligheid van de mensenrechtenverdediger in kwestie niet te garanderen is. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat mensenrechtenverdedigers hun werk voort kunnen zetten, ook als dat tijdelijk op 
afstand is. Den Haag doet hiermee haar naam als internationale stad van Vrede en Recht eer aan. 
Ook het college erkent dit in de beantwoording van de vragen van Groenünks en D66: "Wij delen uw 
mening, de rol van Den Haag als stad van vrede en recht zou hiermee een verdieping ondergaan." 

De volgende doelen worden door 'Den Haag Shelter City' nagestreefd: 

1. Opvang en bescherming aan mensenrechtenverdedigers 

2. Capaciteitsopbouw van mensenrechtenverdedigers 

3. Imagoversterking van Nederland als voorvechter van de mensenrechten 

4. Imagoversterking van Den Haag als stad van Vrede en Recht 

5. Betrokkenheid bij en bewustwording van Hagenaren over de mensenrechten. 

Onder opvang van en bescherming aan mensenrechtenverdedigers (doelstelling 1) valt het 
aanbieden van onderdak, psychosociale hulp en dekking van kosten voor levensonderhoud. Indien 
noodzakelijk kunnen ook familieleden worden opgevangen. 

De periode in Nederland kan ook gebruikt worden om de capaciteiten van 
mensenrechtenverdedigers te versterken (doelstelling 2). Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
computercursussen, taalcursussen, veiligheidstrainingen, mediatrainingen of inhoudelijke scholing 
die het werk van de mensenrechtenverdediger ten goede komt. Ook kan gedurende de tijd in Den 
Haag het internationale netwerk van de mensenrechtenverdediger uitgebreid worden waardoor 
zij/hij bij terugkeer naar het land van herkomst dit netwerk en de opgedane kennis in kan zetten ter 
bevordering van de mensenrechten en versterking van de rechtsstaat aldaar. 

'Den Haag Shelter City' biedt een uitgelezen mogelijkheid om het imago van Nederland en Den Haag 
te versterken en te profileren (3 en 4). Niet alleen in Nederland maar vooral ook in Europa en de 
wereld. Door 'Den Haag Shelter City' zal de bekendheid van de stad internationaal vergroot worden 
en daardoor aantrekkend werken voor de vestiging van internationale NGO's en instituties. 
Opgevangen mensenrechtenverdedigers zal gevraagd worden om een actieve bijdrage te leveren aan 
de bekendheid van dit initiatief. 

Het is belangrijk om Hagenaren bewust te maken en betrokken te doen voelen bij Den Haag 
Internationale Stad van Vrede en Recht (5). Daarom zal het initiatief breed bekend worden gemaakt 
onder de Haagse bevolking en zal opgevangen mensenrechtenverdedigers gevraagd worden om zich 
op gezette tijden in te zetten voor mensenrechteneducatie om het belang uit te leggen van de 
vrijheid van meningsuiting. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten op scholen, in 
bibliotheken en andere gelegenheden. - 4 - 3. Financiering, Budget en Uitvoering 'Den Haag Shelter City' kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk door het aanvragen van fondsen via de EU en internationale fondsen, zowel institutioneel 
als particulier. Hiertoe kan de coördinerende organisatie en o.a. de gemeente Den Haag een 
aanvraag indienen. Daarnaast zal het aantrekken van sponsoren ook goede mogelijkheden bieden tot 
publiek private samenwerking. Bedrijven zouden geïnteresseerd kunnen zijn om zodra 'Den Haag 
Shelter City' is opgericht, hier een bijdrage aan te leveren. Maar ook structurele financiering vanuit 
de gemeente is essentieel voor de oprichting en het bestaan van 'Den Haag Shelter City'. Op andere 
gebieden van internationale solidariteit heeft de gemeente haar betrokkenheid getoond door 
structurele financiering vrij te maken. Groenünks en D66 zijn van mening dat het voorliggende 
voorstel prima past binnen de kaders van het internationale beleid dat de gemeente nastreeft en 
daarom structurele financiering verdient. 

Om inzicht te krijgen in de kosten, is hieronder uiteengezet hoe hoog de financiering ongeveer zou 
kunnen zijn voor de opvang van een mensenrechtenverdediger in Den Haag gedurende drie 
maanden. Uiteraard heeft iedere mensenrechtenverdediger andere behoeften en kan zij/hij al 
gebaat zijn bij een korter verblijf dan drie maanden. Ook zal er financiering vrijgemaakt moeten 
worden voor de inzet van personeel bij de coördinerende organisatie. Kosten opvang per persoon bij 3 maanden verblijf (bij benadering) Reiskosten per retour ticket 1.500 

Reiskosten in Nederland (3 x75) 225 

Verblijfkosten (3x1400) 4.200 

Verzekering (3x150) 450 

Levensonderhoud (3x600) 1.800 

Training (3x500) 1.500 

Eindrapportage 500 

Onverwachte uitgaven 325 

Subtotaal per drie maanden € 10.500 De uitvoering van 'Den Haag Shelter City' kan komen te liggen bij een organisatie die hiervoor de 
capaciteit en kennis heeft. Deze organisatie moet beschikken over nauwe banden met lokale, 
nationale en internationale organisaties en in contact staan met mensenrechtenverdedigers overal 
ter wereld. - 5 - 4. Inpassing in staand beleid van de gemeente Den Haag In de nota Verleiden en Verbinden 'Toekomst van de internationale stad Den Haag' (rv 47, 2009) 
wordt als een van de resultaten voor het jaar 2011 genoemd dat Den Haag als actieve internationale 
stad van Vrede en Recht een scherper profiel in Europa heeft. Het cluster Peace & Justice is daarbij 
speerpunt. Op het gebied van beleidsactiviteiten wordt gewerkt aan het verbeteren van het 
internationale verblijfsklimaat voor studenten/wetenschappers door middel van huisvesting, 
informatievoorziening, faciliteiten voor buitenlandse gasten etc. Ook zal er vanuit de gemeente een 
lobby plaatsvinden in de richting van de Rijksoverheid om waar nodig beperkende regels te 
verzachten (accreditatie en aanwijzing, licenties, toelating tot Nederland etc.). Deze doelstellingen 
zijn uitstekend te verenigen met de inhoud van 'Den Haag Shelter City'. - 6 - 5. De opvang van succesvol mensenrechtenverdediger: Samuel Kofi Woods Samuel Kofi Woods is sinds 2009 de Minster van Publieke Werken van Liberia. Woods werd als 
mensenrechtenverdediger lange tijd bedreigd in Liberia. Als studentenleider en later als 
mensenrechtenactivist heeft Woods zich altijd, ook tijdens de Liberiaanse Burgeroorlog (1989-1996), 
duidelijk uitgesproken tegen de leiders die de chaos in zijn land veroorzaakten. Hij is regelmatig 
gevangengenomen en was lange tijd zijn leven onzeker. Uiteindelijk is Woods door Nederland een 
noodvisum verstrekt zodat hij Liberia kon verlaten. 

Tijdens zijn tijd in Den Haag behaalde Woods in 1999 een Post-Graduate Diploma in International 
Laws and Organizations for Development aan het Institute of Social Studies (ISS). Vervolgens 
behaalde hij zijn LLM Public International Law in 2000 aan de Universiteit van Leiden. 

Woods heeft zijn tijd in Nederland ervaren als een belangrijke periode in zijn leven omdat hij een 
internationaal netwerk kon opbouwen en omdat hij zijn kennis van het internationaal recht kon 
vergroten. Uiteindelijk is hij teruggekeerd naar Liberia waar hij in 2006 benoemd werd tot Minster 
van Arbeid. Door opvang en scholing van deze mensenrechtenverdediger, heeft Nederland er aan 
bijgedragen dat er momenteel een minister met democratische waarden in Liberia aan het werk is. - 7 - 6. Dictum De raad van de gemeente Den Haag, gezien het initiatiefvoorstel Den Haag Shelter City van de 
fracties van Groenünks en D66, 

Besluit: 

I. Den Haag een Shelter City te maken zoals beschreven in dit voorstel, 

II. Daarbij de volgende doelen na te streven: 

1. Opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers; 

2. Capaciteitsopbouw van mensenrechtenverdedigers; 

3. Versterken van het imago van Nederland als voorvechter van mensenrechten; 

4. Versterken van het imago van Den Haag als stad van Vrede en Recht; 

5. Betrokkenheid bij en bewustwording van Hagenaars over mensenrechten bevorderen. 

III. Het college te verzoeken een pilot te faciliteren conform het projectvoorstel Den Haag 
Shelter City (bijlage 1 bij preadvies, RIS 246113) zodat deze vóór 1 september 2013 is 
uitgevoerd en over de uitkomsten en resultaten van deze pilot aan de Raad te rapporteren 
uiterlijk op 1 oktober 2013. 

IV. Het college te verzoeken om afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie aan de Raad 
een voorstel te doen over voortzetting van deze pilot. 

V. Het college te verzoeken dekking voor de kosten van deze pilot (€ 50.000,-) voor gelijke 
delen te vinden in de budgetten voor Burgerschap, Internationale Zaken, Cultuur (regeling 
participatie) en Onderwijs. - 8 - Bijlage 1 Voorgesteld 15 december 2010 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat de regering de ambitie heeft, een vooraanstaande speler te blijven op het gebied 
van mensenrechten, en projecten van mensenrechtenverdedigers wereldwijd ondersteunt; 

constaterende, dat de mensenrechtenverdedigers die de regering ondersteunt, gevaar kunnen lopen 
omdat zij worden bedreigd, en om die reden soms belemmerd worden in hun werk; 

constaterende, dat mensenrechtenverdedigers in levensgevaar enorm geholpen kunnen zijn met een 
korte verblijfsperiode buiten hun eigen land, waardoor de dreigende situatie kan worden doorbroken 
en ze een veilige terugkeer kunnen regelen; 

verzoekt de regering aan te sluiten bij het Shelter City Initiative en bijbehorende procedures voor 
noodvisa in te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

El Fassed 

Pechtoid 

Voordewind 

Van Bommel 

Timmermans 

Thieme - 9 - Bijlage 2 Seminar Human Rights Defenders, The Hague 7-10 December 2010 The Hague message on human rights defenders: 

What human rights defenders need to effectively change the world We, human rights defenders convened in The Hague at the invitation of Justitia et Pax Netherlands; 

We recall the fundamental and universal values of the United Nations Universal Declaration for Human 
Rights that was adopted 62 years ago by all member States; 

We reemphasize that human rights are universal, inherent, indivisible, inalienable and non-negotiable; 
We reiterate that these fundamental rights always need to be defended in all our societies. 

We commit ourselves to the following: 

• reaffirm to continue to put human rights always at the forefront of our work and activities as 
human rights defenders (HRDs); 

• promote and strengthen alliances and use all available peaceful instruments; 

• always support the work and the needs of those who defend human rights at the grassroots 
and local level, for example by creating regional safety networks. 

Moreover we commit ourselves to: 

• disseminate our acquired knowledge on the EU guidelines and the UN protection 
mechanisms; 

• promote and strengthen our networks, through building and further strengthening alliances ; 

• initiate, in cooperation with supporting NGOs, early alert Systems so as to minimize the risks 
faced by human rights defenders; 

• the use of all peaceful instruments available in the defense of human rights. 

We stress the following specific needs of human rights defenders at the grassroots level, on top of 
existing mechanisms: 

• to receive the necessary support at all levels to be able to carry out their work; 

• the strengthening of networks of human rights defenders to mutually support and exchange 
information using safe networks of communication; 

• having access to psycho-social support for human rights defenders including opportunities to 
rest and recover in a safe environment; 

• a safe environment for all human rights defenders and their families and colleagues. 

We recommend to the City of The Hague: 

• to live up to its status as the International City of Justice and Peace and engages in providing 
temporary shelter to human rights defenders in danger (such as the Shelter City project). 

We recommend to the Dutch Government: 

• to support these initiatives by creating emergency visa procedures for human rights defenders 
who are at risk in their home country; 

• to continue to put human rights at the heart of domestic and foreign policies. - 10 - Seminar Human Rights Defenders, The Hague 7-10 December 2010 We recommend to the EU and the EU Member States: 

• to provide active support to human rights defenders in all countries where they are 
represented; 

• to ensure sustainable support to human rights organizations at grassroots level, strengthening 
institutions, giving long term modest support for basic conditions instead of the current practice of 
focusing on project support; 

• to consult with human rights defenders when guidelines, country strategy and indicative 
programmes with regard to human rights defenders are reviewed and renewed; 

• to make small funds available in case human rights defenders need to be relocated quickly. 

We recommend to the diplomatic missions of the EU (EEAS) and the EU Member States: 

• to make maximum use of their diplomatic networks to protect human rights defenders; 

• to translate the EU guidelines on human rights defenders in local languages so they become 
available to all, and to cooperate with religious institutions and local organizations to 
disseminate them to the grassroots levels; 

• to send observers to courts where human rights defenders stand on trial; 

• to monitor impunity for attacks on human rights defenders and act upon it as required by the 
EU Guidelines on human rights defenders; 

• to appoint an EU Human Rights Ambassador. 

We recommend to the member States of the United Nations: 

• to create a standing invitation for the Special Rapporteur on Human Rights Defenders; 

• to create a United Nations Human Rights Defenders Fund for human rights defenders in need 
of quick relocation. 

In closing we reiterate our commitment to work with representatives from the UN; EU; States; NGOs 
and individuals to improve the work, support and defense of human rights defenders. 

Samuel Kofi Woods - Liberia 

Justine Masika Bihamba - DR Congo 

Manjula Pradeep - India 

Smaranda Enache - Romania 

Maria Balkandzhieva - Bulgaria 

Alexandra Delemenchuk - Georgia 

Patrick Kikandi Mulemeri - DR Congo 

Moise Kambere - DR Congo 

Stella Murungi - Uganda 

Sylvestre Bwira - DR Congo 

Miralem Tursinovic - Bosnia & Herzegovina 

Germaine Girighiri - DR Congo 

Agit Mirzoev - Georgia 

Chris Franssen - The Netherlands 

Bogale Kassaye - The Netherlands 

Victor Scheffers - The Netherlands 

Jan van der Kolk- The Netherlands The Hague, December 2010 - 11 -